Sepleriň elýeterliligi

"Günäliň oduna bigünä ýanýar"


Türkmenabat, Migrasiýa gullugyngyň agzyndaky nobat

Türkmenistan, Baş kanunynda aýdylmagyna görä, dünýewi hukuk döwleti we raýatlarynyň hereket azatlygyny, şol sanda ýurtdan çykmak we oňa dolanyp gelmek erkinligini hem kanun esasynda kepillendirýär.

Emma Türkmenistandan goýberilmeýänleriň, ýa-da Türkmenistana barsa, yzyna gaýdyp bilmeýänleriň bardygy gizlin däl.

Azatlyk radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşiginiň bu gezekki sanynda şu meseleler boýunça söhbetdeşlik guraldy.

Diňläň we söhbetdeşlige goşulyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG