Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siziň iň soňky okan kitabyňyzyň ady näme?


Siziň iň soňky okan kitabyňyzyň ady näme?

Ýakynda Türkmenistanyň Daşoguz, Balkan we Lebap welaýatlarynda aýry-aýrylykda kitaphanalar açyldy. Türkmen metbugatynda berilýän maglumatlara görä, bu kitaphanalarda okyjylar üçin ähli mümkinçilikler döredilip, ol döwrüň ösen şertleri bilen üpjün edilendir.

Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlara görä, bu kitaphanalara barýan ýa-da kitap okaýan raýatlaryň sanynyň örän azdygy aýdylýar.

Eýsem, siziň kitap okamaga gyzyklanmaňyz nähili? Şeýle-de, iň soňky okan kitabyňyzyň ady näme, ol haýsy dilde ýazylan we ony haçan okadyňyz?

Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG