Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kobanidäki çeçenler watandaşlaryna ýüzlendi


“ShamToday” media serişdesinde 26-njy oktýabrda ýerleşdirilen wideodan şekil

“Amerikalyny öldür, fransiýalyny öldür” diýip, “Yslam döwletiniň” çeçen söweşijisi Kobaniden Ýewropadaky watandaşlaryna ýüzlenýär.

Siriýanyň Kobani şäherindäki “Yslam döwletiniň” çeçen söweşijileri Ýewropadaky çeçenlere ýüzlenip, olary Siriýadaky söweşlere gatnaşmaga ýa-da Ýewropada terrorçylykly hereketleri amala aşyrmaga ündeýärler.

“Yslam döwletiniň”, esasan, çeçen söweşijileriniň “Katibat Al-Aqsa” topary bilen baglanyşykly “ShamToday” media serişdesinde 26-njy oktýabrda ýerleşdirilen wideoda Musa Abu-Yusuf Şişani diýip atlandyrylan çeçen söweşijisi çeçen diasporasyny “Yslam döwletine” goşulmaga çagyrdy.

Çeçen dilindäki bu wideo “Yslam döwletiniň” tarapyndaky ors dilli media serişdeleri arkaly ýaýradyldy we “Yslam döwletiniň” Kobanide front liniýasyndaky çeçen söweşijileriniň ideýalaryny öňe sürdi.

Çeçenlere ündew

Ýanan awtoulagyň öňünde durup wideoýazgyda çykyş eden Musa Abu-Yusuf bu suratyň Kobanide alnandygyny habar berýär.

Musa Abu-Yusuf "YD-niň" söweşijileriniň diňe bir kürtleriň hüjümlerine garşy durman, “birden kürtleri gorap başlan” tutuş dünýä garşy durýandygyny aýtdy.

Ol Ýewropadaky ähli çeçenlere ýüzlenip, olaryň “Siriýa barmazlyk üçin sebäp agtarmaly däldigini, olaryň barmaga we islendik adamyny öldürmäge borçludygyny” aýtdy.

“Olar graždan adamlar däl” diýip, Musa Abu-Yusuf sözüniň üstüni ýetiridi.

“Olary nirede bolsa-da, Ýewropanyň içinde bolsa-da öldür. Bir fransuzy öldür, bir amerikalyny öldür, soň olar aýaga galarlar. Olaryň ählisini öldür, nirede bolsa-da. Ýewropada”.

Çeçen diasporasy

Ýewropada uly çeçen diasporasy bar, olaryň köpüsi Çeçenistanda bolan birinji we ikinji uruşlar döwründe bosgunlyga çykdy. “Jamestown Foundation” guramasynyň maglumatyna görä, Fransiýada 30 000 çemesi, Awstriýada 25 000 we Belgiýada 17 000 çemesi çeçen bar.

Türkiýede hem çeçenleriň uly diasporasy bar. Olaryň arasyna demirgazyk kawkazly söweşijileriň ”Kawkaz emirligi” atly toparynyň wekilleri hem girýärler. Olaryň takyk sany mälim bolmasa-da, Siriýada söweşýän çeçen söweşijileriniň ençemesiniň gelip çykyşy hut çeçen diasporasyndan.

“Katibat Al-Aqsa”

Musa Abu-Yusuf “Katibat Al-Aqsa” toparynyň agzasy. Bu topar “Yslam döwletiniň” Siriýadaky söweşijileriniň ýolbaşçysy Umar Şişani bilen ýakyn gatnaşykdaky esasan çeçenleriň we ors dillileriň bileleşigidir.

Geçen hepdede Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy “Katibat Al-Aqsa” toparynyň Kobani şäherinde bardygyny subut edýän maglumatlary çap etdi.

“Katibat Al-Aqsa” bilen bagly sosial media serişdeleri Kobaniniň içinde surata düşürilendigi aýdylýan birnäçe suratlary çap etdi.

Geçen hepdede çap edilen bu suratlaryň birinde Kobanide bir söweşiji görkezilýär we onuň aşagynda ýerleşdirilen ýazgyda “kürt halky bu adamy ýüzünden tanaýar, ol köp çaganyň ýetim galmagyna we köp adamyň aýallaryndan mahrum bolmagyna sebäp boldy” diýilýär.

Awtor Joanna Paraszczuk, çeçen analitigi, doktor Mairbek Waçagaýew çeçen dilinden terjime etmekde ýardam berdi. (@Mairbek_France)

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG