Sepleriň elýeterliligi

“Ilkinji söýgini ýatdan çykaryp bolarmy?!”


Gyz we oglan.

Her ýylyň 14-nji fewralynda bellenilip geçilýän Söýgüliler güni, ýagny Keramatly Walentin güni dünýäniň ençeme ýurdunda giňden bellenilip geçildi. Bu gün mynasybetli Täze Tolkun ýaşlar gepleşigimiziň nobatdaky sanynda türkmenistanly ýaşlaryň käbirlerinden ilkinji söýgisi barada gürrüň bermegi haýyş etdik.

Ýokary bilimini Türkiýede dowam etdirýän türkmenistanly ýaşlar Myrat we Bahar ilkinji söýgileri, oňa haçan we nähili ýagdaýda duş gelendikleri barada gürrüň berdi. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz. Pikir-garaýyşlaryňyza aşakdaky teswir bölüminde garaşýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG