Sepleriň elýeterliligi

Ýaşlar etnigara nika nähili garaýar?


Aşgabat, Bagt köşgi

Soňky ýyllar türkmenistanlylaryň arasynda başga milletlerden gyz alyp, gyz bermegiň, dürli milletleriň wekilleri bilen durmuş gurýan ýaşlaryň köpelýändigi, etnigara nikalaryň sanynyň artyp barýandygy aýdylýar.

Şonuň bilen bir wagtda, maşgala gurmak, öýlenmek, durmuşa çykmak barada köneden gelýän ata-baba däpler, ýörelgeler hem dowam edýär.

Eýsem türkmen ýaşlary etnigara nikalara nähili garaýar?

Azatlyk radiosynyň «Täze tolkun» ýaşlar gepleşiginiň nobatdaky sany şu meselä bagyşlandy we sizi hem söhbete goşulyp, pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG