Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owgan aktiwistleri adalaty talap edýärler


27 ýaşly zenanyň öldürilmegine protest bildirip geçirilen ýöriş, "Raýdaşlyk partiýasynyň" ýüzi maskaly agzalary, Kabul, 23-nji mart, 2015.

Owganystanyň paýtagtynda 23-nji martda ýüzlerçe adam protest ýörişini geçirip, Gurhany otlamakda güman edilip, köpçüligiň öňünde öldürilen owgan zenanynyň sütemkärlerini jogapkärçilige çekmäge çagyrdy.

Dini mekdebiň okuwçysy bolan Farhunda ady bilen tanalýan 27 ýaşly zenan 19-njy martda Kabulyň meşhur metjidiniň öňünde üýşen adamlar tarapyndan ýenjilip öldürildi, yz ýany onuň jesedi oda ýakyldy we Kabul derýasyna zyňyldy.

"Günäsi" tassyklanmady

Owganystanyň Içeri işler ministrliginiň ýokary derejeli resmisi Mohammad Zahir zenanyň “Gurhany otlandygy barada öňe sürülýän çaklamalary tassyklap biljek” subutnamanyň ýokdugyny aýtdy.

23-nji martda içeri işler ministri Noorulhak Ulumi ”zenana garşy aýyplamalaryň tutuşlygyna nädogrudygyny” aýtdy.

“Farhunda dinçi gyzdy, onuň Gurhanyň otlanmagyna gatnaşygy ýok, ol bigünä” diýip, Ulumi aýtdy.

Kabulda protestçiler metjidiň daşyndaky ýoly beklediler we derýanyň kenaryndan geçýän ýoldan, ýagny Farhunda garşy hüjümiň başlanan ýerinden onuň jesediniň otlanan ýerine çenli pyýada ýöräp geçdiler.

Zenanlaryň ençemesi öz ýüzlerine Farhundanyň gana boýalan ýüzüni şekillendirýän maskalary geýip çykdy. Bu surat sosial mediada giňden ýaýrady.

Ýörişe gatnaşan Maliha Arghawan “hiç bir anyk esas bolmazdan, märekäniň adama topulyp, ony öldürmeginiň” özüni hopukdyrandygyny aýtdy. “Biz hökümetden we polisiýadan şeýle wakanyň näme üçin bolandygyny soraýarys we biz ony goramak we ...adalaty talap etmek üçin bu ýere geldik” diýip, Maliha sözüniň üstüni ýetirdi.

Ýene bir protestçi Zohrullah Rahmani “Men şeýle ganhorçylykly işi berk tankyt edýärin we ony wagşyçylyk hem ahlaksyzlyk hasap edýärin” diýdi.

Farhunda 22-nji martda Kabulda jaýlandy. Onuň tabydyny öwlüýäde depin edilen ýerine aýal-gyzlaryň hak-hukuklaryny goraýjy aktiwistler alyp bardylar.

Aýallary goramak talap edilýär

Owganystanyň prezidenti Aşraf Gani Farhundanyň öldürilmegini “nejis hüjüm” diýip atlandyrdy we bu ugurdan berk derňew geçirmegi tabdyrdy.

Polisiýa Farhundanyň ölümine gatnaşygy bar diýlip güman edilýän 13 adamyny tussag edendigini habar berdi.

Aktiwistler has köp demonstrasiýa geçirjekdiklerini aýdýarlar we jemgyýetiň dürli gatlaklaryndaky aýallaryň hukuklaryny kepil geçmek we olary zorlukdan goramak üçin häkimiýetlere basyşlary güýçlendirmegi planlaşdyrýandyklaryny aýdýarlar.

Gurhany otlamak bilen bagly aýyplamalar Owganystanda öň hem zorluklary tutaşdyrypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG