Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistan: “Talybanyň” 47 agzasy öldürildi


Hökümet güýçleriniň "Talybana" garşy operasiýasynyň geçiren ýeri, Demirgazyk Waziristan, 2014.
Hökümet güýçleriniň "Talybana" garşy operasiýasynyň geçiren ýeri, Demirgazyk Waziristan, 2014.

Pakistanyň harbylary Demirgazyk Waziristan tire-taýpalar regionynda soňky iki günüň dowamynda amala aşyrylan howa zarbalarynyň netijesinde “Talybanyň” 47 söweşijisiniň öldürilendigini 23-nji aprelde aýtdylar.

Harbylaryň beýannamasyna görä, howadan edilen zarbalar “Talyban” gozgalaňçylarynyň galasy Datta Khel obasyna gönükdirilipdir.

Öldürilenleriň sanyny we şahsyýetini barlap bolmady, sebäbi Pakistanyň daglyk tire-taýpalar regionlary žurnalistler üçin elýeterli däl. Owganystan bilen serhetde ýerleşýän bu giňişlik geçmişde ABŞ-nyň sürüjisiz uçarlarynyň zarbalaryna sezewar edilipdi.

Soňky hüjüm Pakistanyň goşunynyň ýurtdaky “Talyban” hereketine garşy 2014-nji ýylyň iýun aýynda başlanan operasiýasynyň çäginde amala aşyryldy. Bu operasiýa “Talybanyň” we Özbegistanyň Yslam Hereketiniň Karaçiniň aeroportuna edilen hüjüminiň jogapkärçiligini öz üstüne almagyndan soň başlanypdy.

XS
SM
MD
LG