Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kabul: Goranmak ministri wezipesine dalaşgär yglan edildi


Owganystanyň öňki aragatnaşyk ministri Masoum Stanikzaý ýurduň täze goranmak ministri wezipesine dalaşgär görkezildi.

Bu barada owgan prezidenti Aşraf Gani 21-nji maýda mälim etdi.

Eger owgan kanunçykaryjylary Stanikzaýyň dalaşgärligini kabul etse, onda ol 2014-nji ýylyň ahyrynda daşary ýurtly harbylar ýurdy terk edensoň, owgan güýçleri “Talybana” garşy aglaba ýekelikde göreşýän mahaly, ýurduň harbylarynyň jogapkärçiligini öz üstüne alar.

Stanikzaý 2002-2004-nji ýyllar aralygynda ýurduň aragatnaşyk ministri wezipesini ýerine ýetirip, 2009-njy ýylda Ýokary parahatçylyk geňeşiniň sekretariatynyň başlygy wezipesine bellenipdi. Gürrüňi edilýän geňeş “Talyban” hereketi bilen gepleşikleri geçirmek üçin hökümet tarapyndan döredilen topardyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG