Sepleriň elýeterliligi

Demirgazyk Owganystan: “Talyban” birnäçe obany basyp aldy


Owgan howpsuzlyk güýçleri.

Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hyrat welaýatynyň Küşki-köne etrabyna söweşijileriň üç tarapdan hüjüm edendigi habar berilýär. Türkmenistan bilen serhetleşýän bu etrabyň ençeme obasyny söweşijileriň basyp alandygy bellenilýär.

Hyrat welaýat geňeşiniň agzasy Abdyresul Jemşidiniň aýtmagyna görä, 250-den gowrak söweşiji Küşki-köne etrabynyň obalaryna hüjüm edipdir.

Bu etrapdaky howpsuzlyk şertleri barada Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şaýymmerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG