Sepleriň elýeterliligi

Özbegistanyň käbir regionlarynda aýal-gyzlaryň kellä geýýän ýa örtýän başbogulary meselesinde täze talaplar, ýagny çäklendirmeler girizlipdir.

Şonuň bilen bir wagtda, Özbegistanda erkekleriň başlaryna geýýän başgaplary meselesinde hem käbir täze talaplar girizilip başlanypdyr.

Türkmenistanda hem häkimiýetleriň aýal-gyzlardan döwlet edaralarynda bolan halatlarynda hökmany ýaglyk ýa gyňaç daňynmagy talap edýändikleri aýdylýar.

«Täze tolkun» ýaşlar gepleşigimiziň nobatdaky sany şu meselelere bagyşlandy we ony diňläp, bu meselede öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG