Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrak: Türkmenlere hüjüm edildi


Demirgazyk Yrakdaky resmiler janyndan geçen bombaçylaryň 25-nji iýulda, köp adamly ýüzüş howzunda qzlerini partladyp, azyndan 12 adamy öldürendigini aýdýarlar.

Şeýle-de partlamalarda 45 adam ýaraly bolupdyr. Pidalaryň köpüsiniň etniki türkmen azlygynyň şaýy wekilleridigi aýdylýar.

Bu hadysa Bagdatdan 175 km demirgazykda, Tuz Hurmatu şäherinde bolupdyr.

Hüjümiň jogapkärçiligini bada-bat üstüne alan bolmady. Emma «Yslam döwleti» topary golaýda Bagdatda we beýleki şäherlerde köpçülikleýin bomba hüjümine başladylar we iýulyň başynda Diýala welaýatynda 100-den gowrak adamy öldürdiler.

Tuz Hurmaty şäheriniň häkimi Aly Al-Hussaýni janyndan geçen bombaçynyň erkeklerden we çagalardan doly howzuň gyrasynda partlaýjyly guşagyny ýarandygyny aýtdy.

Ikinji bombaçy, adamlar ewakuasiýa edilýän wagty, ýüzüş howzunyň işiginde motosikletde goýlan bombany partladypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG