Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Wikipedia Orsýetde gadagan edilmez


Roskomnadzor Wikipedianyň maglumatyna gadagancylyk girizdi
Roskomnadzor Wikipedianyň maglumatyna gadagancylyk girizdi

Orsýetiň media gözegçilik edýän Roskomnadzor agentligi internetde Wikipedia sahypasynyň makalasyny gara sanawdan aýyrdy we Wikipedianyň ors dilindäki görnüşiniň ýurtda elýeterliligi bilen bagly dörän töwekgelçiligi ardan aýyrdy.

Roskomnadzor bu kararyny 25-nji awgustda yglan etdi, mundan bir gün öň agentlik orsýet prowaýderlerine sahypa elýeterliligi böwetlemegi tabşyrdy we onda kenepiň görnüşleri barada gadagan edilen maglumatlaryň berilýändigini aýtdy.

Roskomnadzoryň 25-nji awgustda aýtmagyna görä, sorag döreden makala düzedilipdir we gadagançylyk aradan aýrylypdyr.

XS
SM
MD
LG