Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rus esgeri günäsini boýun aldy


Ermeni maşgalasynda ýedi adamy öldürmekde aýyplanan rus esgeri özüniň günäkärdigini aýtdy.

19 ýaşyndaky Waleriý Permýakow 22-nji ýanwarda özüne bildirilýän günäleriň ählisi boýunça günäkärdigini boýun aldy.

Eger günäli tapylsa, ol ömürlik tussag edilmeli. Emma sud, pidalaryň sudda görkezme bermegine garaşylýan garyndaşlarynyň haýyşy boýunça, 29-njy ýanwara çenli soňa goýuldy.

2015-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Gýumri şäherinde Awetisiýanlar maşgalasynyň alty agzasy öz öýlerinde öli tapyldy, olaryň arasynda 2 ýaşly gyz hem bardy.

Pidalaryň hemmesi atylyp ýa pyçaklanyp öldürilipdir. 6 aýlyk oglan agyr ýaralanyp, bir hepde soň aradan çykdy.

Permýakow şol günüň ertesi ermeni-türk serhedinde tussag edildi.

XS
SM
MD
LG