Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan 'dümew barlaýar'


Aşgabadyň halkara aerporty.
Aşgabadyň halkara aerporty.

Ýurda doňuz dümewiniň (A/H1N1) aralaşmazlygy üçin, Türkmenistan Aşgabatdaky we Türkmenbaşydaky halkara aeportlarynda medisina gözegçiligini güýçlendirýär.

TDH-nyň maglumatyna görä, anna güni geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenbaşynyň halkara portunda hem dümew sebäpli gözegçiligiň güýçlendirilendigi aýdylypdyr.

Ministrler kabinetiniň mejlisinde saglyk pudagyna gözegçilik edýän wise-premýer Sapardudy Toýlyýewiň beren hasabatyna görä, dünýäniň köp ýurdunda A/H1N1 dümewi bilen keselleýän adamlaryň köpelmegi bilen bagly, Türkmenistanda dümewe we beýleki ýokanç kesellere garşy görülýän öňüni alyş çäreleri mazaly güýçlendirildi.

Şonuň bilen bir wagtda-da ol şu güne çenli Türkmenistanda A/H1N1 wirusy ýokuşan bir adamyň hem ýüze çykarylmandygyny aýtdy.

Toýlyýewiň tassyklamagyna görä, halkara aeportlarynda we deňiz portunda uzak aralykdan ýolagçylaryň kesel alamatlaryny kesgitleýän, bedeniniň gyzgynyny ölçeýän termoskanerler işledilýär.

XS
SM
MD
LG