Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistan-Eýran: Çäreler nämede tapawutlanýar?


Türkmen studentleri çärä gatnaşýar, 25-nji sentýabr, 2013.

Eýranda ýaşaýan etniki türkmenler şu günler milli şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň günlerini bellemäge taýýarlanýarlar we bu baýram onuň dogduk mekanynda has uludan bellenilýär.

Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde, Magtymgulynyň Şygryýet günleri mynasybetli, Eýrana ýörite delegasiýanyň iberiljekdigi aýdyldy.

Türkmenistan köpçülikleýin çärelere baý ýurt, hatda käbir aýlarda her güne bir çäre düşýär. Hökümet tarapyndan guramalaşdyrylýan şol çärelere müňläp adam gatnaşdyrylýar, olaryň aglabasy bolsa hökümet işgärleri we talyplar.

Eýsem, türkmen çäreleriniň geçirlişi beýleki ýurtlardakydan nähili tapawutlanýar?

“Dünýä türkmenleri” atly hepdelik gepleşigimiziň nobatdaky sanynda Türkmenistan bilen goňşy Eýranda çäreleriň geçirilişindäki aratapawuda nazar aýlaýarys.


XS
SM
MD
LG