Sepleriň elýeterliligi

Siriýa türkmenleri we harby operasiýalar


Siriýaly türkmen çagalary

Türkiýe bilen Siriýanyň serhet ýakalaryny türkmen esasan obalarynyň tutýandygy aýdylýar.

Ýogsa-da golaýda Türkiýäniň Siriýada başladan "Ýefrat galkany" atly harby operasiýasy şol ýerdäki etniki türkmenlere nähili täsir edýär?

Harby operasiýadan ozal ýerli türkmenler nähili şertlerde ýaşaýardy we mundan beýläk olara nähili gelejek garaşýar?

Ýerli türkmenler bu harby operasiýa nähili garaýar?

Siriýadaky etniki türkmenleriň köpçülikde ýaşaýan başga bir sebiti bolan Baýyr-bujakda häzir nähili ýagdaý höküm sürýär?

“Dünýä türkmenleri” gepleşigimiziň myhmanlary siriýa türkmenleriniň wekilleri, Jerablusdan Alaaddin Beýdaly we Baýyr-bujakdan Sadettin Molla.

Aşakdaky sepden gepleşigi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy ýazyp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG