Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Klinton, Trump çekeleşikli debaty geçirdi


Klinton, Trump çekeleşikli debaty geçirdi
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:54 0:00

Klinton, Trump çekeleşikli debaty geçirdi

Birleşen Ştatlaryň Demokratik partiýasynyň prezidentlige kandidaty Hillari Klinton bilen onuň respublikan bäsdeşi Donald Tramp 9-njy oktýabrda geçen göçgünli çekeleşikde ajy sözler bilen birek-biregi daladylar.

Tramp demokratlaryň kandidatyny "türmä basjakdygyny" aýtsa, Klinton bäsdeşiniň gylyk-häsiýetini ýiti tankytlap, ony Ak tama mynasyp dällikde aýyplady.

Igençli çekişmede Klinton bilen Tramp sanlyja gün mundan ozal peýda bolan bir wedeo ýazgy, şeýle hem hanym Klintonyň möhüm resmi dokumentleri aýawsyz saklandygy we Orsýet 8-nji noýabrda geçjek saýlawlara täsir etmäge synanyşýar diýilýän gürrüňlerde birek-biregi garaladylar.

St. Louisiň Waşington uniwersitetinde geçen çekişme 2005-nji ýyla degişli wideo medianyň eline geçip, Respublikan partiýasyny krizise batyranyndan, iki gün soňra gabat geldi. Bu wideoda Trampyň aýallar hakda paýyş sözleri aýtmagy sebäpli partiýanyň ýolbaşçy agzalary saýlawda oňa ses bermejekdiklerini aýtdylar.

"Meniňki diňe gürrüň, onuňky iş"

Tramp wideodaky sözleri özara boş gürrüňler diýip atlandyryp, olara özüniň begenmeýändigini belledi.

Ol soňra hem Birleşen Ştatlar üçin has möhüm meseleler "Yslam döwleti" atly ekstremistik toparyň döremegini "tutuş dünýädäki gandöküşiklik" diýip, sözüniň üstüne goşdy.

Tramp wideoda öwünip aýdýan zatlaryny aýallara etmändigini aýdyp, bäsdeşiniň adamsy, Amerikanyň öňki prezidenti Bill Klintony öz aýalyna biwepalyk edenlikde aýyplady. "Meniňki diňe gürrüň, onuňky iş" diýip, Tramp aýtdy.

Çekişmäniň dowamynda Hillari Klinton gürrüňi edilýän wideo ýazgy Trampyň prezidentlik ornuna mynasyp adam däldigiň ýene bir subutnamasy diýdi.

Reuters-Ipsos tarapyndan geçirilen bir pikir soraýyş 7-nji okrýabrdaky ýaryşda, Klintonyň Trampdan bäş prosent çemesi öňdedigini görkezdi. Wideo hem şondan az wagt soňra peýda boldy.

Iki bäsdeş arasyndaky igençli sözler, çekişmede jedelleşilen beýleki meseleler, şol sanda Klintonyň Döwlet sekretaryka hususy e-mailden peýdalanandygy hakda hem dowam etdi. Tramp prezidentlige saýlanan halatynda, ýörite prokuror belläp, bu meseläni derňetjekdigine wada berdi.

Trump Klintony "türmä basmakda" haýbat atdy
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:52 0:00

Klinton gaýtawul berip: "Trampyňky ýaly gylyk-häsiýetli bir adamyň biziň ýurdumyzda kanuna jogapkär däldigi" gowy zat diýdi. Tramp hem muňa: "Sebäbi sen türmede oturardyň" diýip jogap gaýtardy.

Klinton saýlawda esasy meselä öwrülen we Ukraina krizisi, Siriýa konflikti sebäpli Amerika bilen gatnaşyklary ýaramazlaşan Orsýeti Trampyň prezidentlige saýlanmagyny goldamak üçin, Birleşen Ştatlaryň guramalary we dürli şahsyýetleri barada käbir hüjümleri amala aşyrmakda aýyplady. Ol soňky wagtlarda edilýän käbir hüjümleri bir daşary güýç tarapyndan amerikan saýlawyna garyşmaga gönükdirilýän, ozal görlüp-eşidilmedik kampaniýa diýdi:

"Bir duşmançylykly daşary güýjüň saýlawyň netijelerine täsir etmek üçin, munça tagalla eden mahaly biziň ýurdumyzyň taryhynda ozal bolan zat däl. Ynanyň, olar muny meniň saýlanmagym üçin edenoklar. Olar muny Donald Tramp sebäpli saýlawa täsir etmek üçin edýärler".

Klinton Orsýetiň Trumpyň ýeňşi üçin işleýändigini öňe sürdi
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:09 0:00

Orsýetiň prezidenti Wladimir Putini makullap çykyş eden we Moskwa bilen gatnaşyklary gowulandyrmagyň tarapyny çalýan Tramp Klintonyň aýdýanlaryna "gaty gülkünç" diýip jogap berdi.

Kreml käbir hüjümlerde eliniň bardygyny birsyhly inkär edip gelýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG