Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Rus gyzynyň kellesini kesen özbek enekesi günäsini boýun aldy


38 ýaşly Babakulowa garamagyna berlen gyzy öldürip, onuň kellesini kesipdi.

Moskwada bir ýaş gyzyň kellesini kesen özbek aýaly öz günäsini boýun aldy. Fewralda Gülçehra Babakulowa bir rus gyzynyň kellesini elinde tutup, “Moskwa” metro stansiýasynyň golaýynda “men terrorist” diýip, gygyrypdy.

Bu waka Russiýada uly reaksiýa döretdi. Milletçiler we beýlekiler merkezi aziýa ýurtlaryndan gelýän migrantlara gözegçiligi güýçlendirmek ugrunda çagyryş etdiler.

4 ýaşly gyza eneke hökmünde tutulan – 38 ýaşly Babakulowa 29-njy fewralda tussag edilipdi. Derňewçileriň aýtmagyna görä, ol gyzy öldürip, kellesini kesenden soň, jaý eýeleriniň öýüni hem otlapdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG