Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rumyniýada hökümete garşy protestler dowam edýär


Rumyniýanyň paýtagty Buharestde hökümete garşy protestler dowam edýär.

Rumyniýanyň paýtagty Buharestde 70,000 çemesi adam 12-nji fewralda hem hökümete garşy protestlerini dowam etdirdiler. Protestçiler çepçiler tarapyndan dolandyrylýan hökümetiň wezipeden çekilmegine çagyryş etdiler.

Bu demonstrasiýalar ýurduň premýer-ministri Sorin Grindeana we onuň hökümetine garşy indi 13 gün bäri yzygiderli protestleriň geçirilýändigini aňladýar. Rumyniýanyň käbir beýleki şäherlerinde uly bolmadyk protestleriň geçirilýändigi habar berilýär.

Polisiýa, 4-nji fewralda jemi 330,000 adamyň proteste çykandygyny, munuň 1989-njy ýylda, kommunist diktator Nikolaý Çauşesku ýykylaly bäri iň uly demonstrasiýa bolandygyny aýtdy.

1989-njy ýylda kommunist režimiň synmagyna getiren protestlerden bäri guralan iň uly demonstrasiýalar netijesinde hökümet 5-nji fewralda öz kararyny yzyna aldy we bu ýagdaý Adalat ministriniň işden çekilmegine getirdi.

Emma protestçiler köçede galmaklaryny dowam etdirdiler we olaryň köpüsi premýer-ministr Sorin Grindeanuň we onuň hökümetiniň işden çekilmegine çagyrýar.

Hökümet başyndaky Sosial-demokratlar häkimiýete dekabrda gelipdiler. 11-nji fewralda Buhareste, habarlara görä, 3 müň çemesi protestçi toplandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG