Sepleriň elýeterliligi

Günbatar Mosuly YD jeňçilerinden yzyna almak operasiýasy başlanandy


Yrak goşunlary Oreij obasynda, günorta Mosul, 15-nji fewral, 2017

Yragyň premýer-ministri Haidar al-Abadi günbatar Mosuly «Yslam döwleti» toparynyň jeňçilerinden yzyna almak operasiýasynyň başlanandygyny aýtdy.

"Biz operasiýanyň täze tapgyrynyň başlanandygyny yglan edýäris" diýip, Abadi 19-nj y fewralda telewideniýe ýüzlenmesinde aýtdy.

“Biz Mosulyň günbatar bölegini azat etmäge gelýäris, biziň güýçlerimiz raýatlary Daýeşiň terroryndan azat edip başlaýar" diýip, Abadi YD-nyň arap adyny ulanyp aýtdy. YD Mosuly 2014-nji ýylda basyp alypdy.

Yrak goşuny öz güýçleriniň Athbah we Al-Lazzagah obalaryny ele geçirip, Mosul aeroportyna tarap süýşýändiklerini habar berdiler.

Mosul YD jeňçileriniň Yrakdaky halyfaty diýilýäniň özleri tarapyndan jar edilen paýtagty bolup durýar.

XS
SM
MD
LG