Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Moskwa: ABŞ-nyň döwlet sekretary we Orsýetiň daşary işler ministri gepleşiklere başladylar


ABŞ-nyň döwlet sekretary Reks Tillerson Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen gepleşiklere başlady, Moskwa, 12-nji aprel, 2017

ABŞ-nyň döwlet sekretary Reks Tillersonyň Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen başlan gepleşikleri Siriýadaky uruşyň daşynda dartgynlylygyň güýçlenen wagtyna gabat geldi.

12-nji aprelde Moskwada başlanan gepleşikleriň başynda Tillerson “örän açyk, göni we aýdyň pikir alyşylmagyna we ABŞ-Orsýet gatnaşyklarynyň mundan beýläk has gowy kesgitlenmegine” garaşandygyny belledi.

Tillerson ABŞ-nyň Orsýet bilen ýiti aratapawudunyň bardygyna göz ýetirip, umumy bähbitleri aýdyňlaşdyrmak we bar bolan ylalaşyksyzlyklary çözmek isleýändigini aýtdy. Ol aragatnaşyklar üçin ugurlaryň mydama açykdygyny aýtdy.

Lawrow ABŞ-nyň Orsýete öz tarapynda ýa-da garşysynda bolmagy saýlamakdan ybarat, onuň öz sözi bilen aýdylanda, ýalňyş talaby öňe sürmeli däldigini belledi.

Şeýle-de, Lawrow ABŞ-nyň 7-nji aprelde Siriýanyň hökümetiniň howa bazasyna garşy amala aşyran raketa zarbalary ýaly hüjümlerden saklanmalydygyny aýtdy. Waşington şol hüjümleri Siriýanyň hökümetiniň himiki ýaragy ulanmagyna jogap bolandygyny aýtdy.

XS
SM
MD
LG