Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Berdimuhamedow galla oragyna ak pata berip, golaýda tankytlan daýhanlaryny öwdi


Ahal, galla oragy

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň daýhanlaryna galla oragyna başlamak üçin ‘ak pata’ berdi.

TDH-nyň maglumatyna görä, galla oragy Ahal, Balkan, Mary we Lebap welaýatlarynda 7-nji iýundan, Daşoguz welaýatynda bolsa, 14-nji iýundan başlanar.

Prezident Berdimuhamedow anna güni geçiren hökümet maslahatynda türkmen daýhanlarynyň “ýylyň-ýylyna oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirýändigini”, olaryň ýurtda “azyk önümleriniň bolçulygyny döretmäge öz mynasyp goşantlaryny goşýandyklaryny” aýtdy.

Şeýle-de ol döwletiň daýhanlaryň “netijeli zähmet çekmegi, ýokary hasyl almagy üçin ähli zerur şertleri döredýändigi” barada ozalam köp aýdan sözlerini gaýtalady.

Ýöne ol golaýda geçiren hökümet maslahatlarynda türkmen daýhanlarynyň ýaramaz işleýändigini, hasyllylygyň, öndürilýän önümleriň hiliniň pesdigini aýdyp, agrar pudagyň ýolbaşçylaryny reforma geçirmäge çagyrypdy.

Ýerli çeşmeleriň maglumatlaryna görä, Türkmenistanda daýhanlaryň iş şertleri ýyl-ýyldan agraldylyp, gazanç etmek mümkinçilikleri çäklendirilýär.
“Bu ýagdaýTürkmenistanyň import edilýän azyk önümlerine garaşlylygyny ýokarlandyrdy” diýip, Azatlygyň ýerli çeşmeleri habar berýär.

XS
SM
MD
LG