Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Alymlar “aşa giç bolmanka” howa zyňylýan kömürturşy gazlary azaltmaga çagyrýarlar


BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça Fransiýada geçiren konferensiýasynyň belgisi, 1-nji dekabr, 2015

Klimat boýunça bilermenleriň we alymlaryň topary “aşa giç bolmanka” howa zyňylýan kömürturşy gazlary azaltmak üçin diňe üç ýylyň bardygyny aýdýarlar.

Uly-20 guramasynyň Hamburgda geçirýän sammitiniň bir hepde öňüsyrasynda “Nature” žurnalynda çap bolan makalada bilermenleriň aýtmagyna görä, eger dünýäde kömürturşy gazlaryň möçberiniň artmagy 2020-nji ýyla çenli dowam etse ýa-da häzirki derejede saklansa howanyň temperaturasyna degişli Pariž ylalaşygynda kesgitlenen görkezijiler ýetip bolmajak derejede saklanar.

Hasabatyň awtorlary 2020-nji ýyla çenli kesgitlenen maksatnamalary alty topara, ýagny energiýa, infrastruktura, transport, toprakdan peýdalanmak, senagat we maliýe ugurlara bölüp, bu pudaklarda uly özgerişiň bolmagynyň talap edilýändigini aýdýarlar.

Alymlar 7-8-nji iýulda duşuşýan Uly-20 guramasynyň liderlerini 2020-nji ýyly howanyň üýtgemegine garşy göreş ugrunda aýgytly sene hökmünde ykrar etmäge çagyrýarlar.

XS
SM
MD
LG