Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Serhetsiz reportýorlar" Azerbaýjanda "Turanyň" gününe goýulmagyna çagyrýar


 “Serhetsiz reportýorlar” guramasynyň aktiwistleri
“Serhetsiz reportýorlar” guramasynyň aktiwistleri

Metbugat azatlygyna gözegçilik edýän “Serhetsiz reportýorlar” guramasy Azerbaýjanyň hökümetiniň salgytdan gaçmak aýyplamalaryny ulanyp, ýurtdaky iň soňky garaşsyz neşire -“Turan” habar agentligine azar bermegini ýazgardy.

“Turan” 11-nji awgustda salgyt resmileriniň özlerini 2014-nji ýyldan bäri öz girdejileri barada maglumat bermezlikde aýyplap, 37 müň manatdan gowrak ($20,000) salgyt we jerime töleglerini talap edýändigini habar berdi.

“Häkimiýetleriň Azerbaýjanda şindi hem işini dowam etdirýän iň soňky garaşsyz neşiri nyşana almagy diňe wagtyň işidi” diýip, “Serhetsiz reportýorlar” guramasynyň Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygy Ýohan Biir aýtdy.

Azerbaýjan resmileri “Turanyň” garşysyna açylan jenaýat derňewine7-nji awgustda başladylar we şol günüň ertesi habar agentliginiň edaralarynda barlag geçirmek üçin salgyt inspektoryny iberdiler diýip, “Turan” aýtdy.

“Turan” habar agentligi bu aýyplamalary ret edýär.

“Bu derňewler abraýly habar gullugyny maliýe taýdan çökermek maksady bilen geçirilýär” diýip, Biir aýtdy. “Biz häkimiýetleri ýurtdaky iň soňky garaşsyz metbugat seslerini ýanamagyny bes etmäge hem-de “Turanyň” derňewini duruzmaga çagyrýarys” diýip,

XS
SM
MD
LG