Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda partlamada sekiz adam öldi


Owgan esgeri

Owganystanyň demirgazygynda ýangyç tankeriniň partladylmagy netijesinde azyndan sekiz adam öldi, başga-da 20-si ýaralandy.

Ýerli resmiler partlamanyň Parwan welaýatynyň paýtagty Çarikar şäherinde, Kabuldan 60 km uzaklykda bolandygyny mälim etdiler.

“Bomba tankere ýerleşdirilipdir. Partlamanyň netijesinde tutaşan ot golaýdan geçip barýan ýolagçy awtobusa hem zeper ýetirdi” diýip, welaýatyň polisiýa başlygy maglumat berdi.

Bu aralykda, Owganystanyň demirgazygyndaky Balh welaýatynyň polisiýa başlygynyň orunbasary janyndan geçen bir söweşijiniň etrabyň polisiýa başlygyna hüjüm edendigini, netijede bir adamyň ölendigini mälim etdi. Hüjümde polisiýa başlygy we başga-da dokuz adam ýaralandy.

Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady.

XS
SM
MD
LG