Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýet içalyçylykda güman edip Norwegiýanyň raýatyny saklaýar


Frode Berg
Frode Berg

Orsýetiň içalyçylykda güman edýän norwegiýalyny saklaýandygyny we onuň orsýetliden gizlin dokumentleri alansoň tussag edilendigini 19-njy dekabrda resmiler habar berdiler.

Frode Berg Moskwanyň Lefortowo etrap sudunyň 6-njy dekabrda çykaran karary esasynda tussag astynda saklanýar diýip, suduň metbugat-wekili Ýekaterina Krasnowa salgylanyp, Interfaks agentligi habar berýär.

Orsýetiň media maglumatlarynda ady agzalmadyk resmä salgylanylyp, habar berlişine görä, Berg Orsýetiň harby deňiz güýçleri barada gizlin maglumatlary alan pursadynda ele salnypdyr we onuň şol dokumentleri Norwegiýanyň we ABŞ-nyň aňtaw agentliklerine gowşurmagy planlaşdyrandygy güman edilýär.

Interfaks agentligine görä, Orsýetiň häkimiýetleri Berge dokumentleri noýabryň aýagynda dönüklikde güman edilip, tussag edilen Alekseý Žitnýuk tarapyndan berlen bolmagyny güman edýärler.

Norwegiýanyň mediasy 62 ýaşly Bergiň öňki serhet inspektorydygyny we Norwegiýanyň daşary işler ministrliginiň oňa ýardam bermek boýunça iş alyp barýandygyny habar berdi.

XS
SM
MD
LG