Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täjigistanyň we Owganystanyň arasynda esasy gara ýol ýapyldy


Täjigistanyň we Owganystanyň arasyndaky serhet köprüsi, Täjigistanyň Kulob regiony
Täjigistanyň we Owganystanyň arasyndaky serhet köprüsi, Täjigistanyň Kulob regiony

Täjigistanyň we Owganystanyň resmileri iki ýurduň arasyndaky daglyk serhedinden geçýän esasy gara ýol gatnawynyň ençeme günlük kesilendigini habar berdiler.

Owgan mediasynyň 20-nji dekabrda resmilere salgylanyp, habar bermegine görä, demirgazyk Gunduz welaýatynda Şer Han Bandar serhetýaka şäherçesiniň golaýyndaky ýol dört günlük ýapylyp, ýerli söwda täsir ýetiripdir.

Ýoluň täjik resmileri tarapyndan ýapylandygy habar berilýär, emma täjik resmileri bu maglumatlarlar barada resmi kommentariýa bermedi. Muňa garamazdan, Täjigistanyň günorta regionynyň resmileri esasy ýoluň dört günlük ýapylandygyny, beýleki ýollaryň birnäçesiniň, şol sanda Panj derýasynyň üstünden geçýän bäş köpriniň 10 günlük ýapylandygyny AÝ/AR-na aýtdylar.

Resmiler köpçülige maglumat bermäge ygtyýarly bolmandygy sebäpli öz atlarynyň agzalmazlyk şerti bilen gepleşdiler. Olar ýollaryň ýapylmagynyň sebäbini düşündirmediler.

XS
SM
MD
LG