Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kiprde Türkmenistanyň raýaty içgili awtoulag sürüp, ýol hadysasyna uçrady


Demirgazyk Kipr

Türkmenistanyň raýaty Kiprde içgili awtoulag sürüp, ýol hadysasyna uçrady diýip, Türkiýäniň we Kipriň mediasy habar berýär.

Kipriň “Haber Kibris” neşriniň maglumatyna görä, 32 ýaşly türkmen raýaty Şamyrat Daşkynow Kipriň Kermiýa ýaşaýyş zolagynda awtoulagyna kontroly ýitirip ýol heläkçiligine uçrapdyr. Onuň ganynda 400 promille, ýagny GDA ýurtlarynda ulanylýan görkezijilere laýyklykda 4 promille, ýagny örän uly möçberde alkogolyň bolandygy anyklanypdyr. Media maglumatlarynda ulaga uly zeper ýetmegine garamazdan, sürüjä hiç zat bolmandyr.

Şeýle-de, habar berlişine görä, bu wakadan iki gün öň Türkmenistanyň ýene bir raýaty 27 ýaşly Gulman Baýramow polisiýa tarapyndan tussag edilipdir. Onuň ýük ulagynyň tiz kömek ulagyna urmagy zerarly emele gelen ýol hadysasynda bir adam wepat bolup, üç adam ýaralanypdyr.

XS
SM
MD
LG