Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Beýik Britaniýa: Himiki ýaraglaryň gözegçileriniň Duma barmagyna rugsat berilmedi


Himiki ýaraglary gadagan edýän guramanyň (OPCW) gözegçileri BMG-niň ulagynda Damaskdaky "Four Seasons" myhmanhanasyna bardylar. 14-nji aprel, 2018 ý.
Himiki ýaraglary gadagan edýän guramanyň (OPCW) gözegçileri BMG-niň ulagynda Damaskdaky "Four Seasons" myhmanhanasyna bardylar. 14-nji aprel, 2018 ý.

Himiki ýaraglaryň gözegçilerine Siriýanyň Duma şäherine edilendigi güman edilýän himiki hüjümiň bolan ýerine barmaga häzirlikçe rugsat berilmedi diýip, 16-njy aprelde Himiki ýaraglary gadagan edýän guramadaky (OPCW) britan delegasiýasy aýtdy.

Bütindünýä Saglyk guramasy 7-nji aprelde Damaskyň golaýyndaky Duma şäherine edilendigi güman edilýän himiki hüjümde ölen 43 adamyň “güýçli zäherleýji himiki maddalaryň täsiri bilen bagly simptomlardan” ejir çekendigini mälim etdi.

Muňa gaýtawul edip, 14-nji aprelde Birleşen Ştatlar, Britaniýa we Fransiýa Siriýanyň hökümet desgalaryna garşy howa zarbalaryna başlady.

Himiki ýaraglary gadagan edýän guramanyň (OPCW) gözegçileri Dumada himiki ýaraglaryň ulanylandygyny ýa-da ulanylmandygyny anyklamak üçin hepdäniň ahyrynda Siriýa bardylar.

Bu aralykda, 16-njy aprelde Gaagada Himiki ýaraglary gadagan edýän gurama ýagdaýy maslahat etmek üçin ýapyk gapylaryň aňyrsynda adatdan daşary ýygnak geçirýär.

XS
SM
MD
LG