Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Şwesiýada ýük ulagly adam öldüren özbegistanlynyň sud diňlenişigi geçirilýär


Stokgolmda hüjümi amala aşyrandan soňra tussag edilen Rahmat Akilow. 7-nji aprel, 2018 ý.
Stokgolmda hüjümi amala aşyrandan soňra tussag edilen Rahmat Akilow. 7-nji aprel, 2018 ý.

Geçen ýyl Stokgolmda ýük ulagy bilen hüjüm edip, bäş adamy öldürendigini boýun alan özbegistanlynyň sud diňlenişiginiň soňky tapgyry 2-nji maýda Stokgolmyň etrap sudunda geçirilýär.

Şu ýylyň fewral aýynda Rahmat Akilow özüniň geçen ýylyň 7-nji aprelinde ýük ulagyny pyýadalaryň geçýän köçesine sürüp, üç şwedi, şol sanda 11 ýaşyndaky gyzy, şeýle-de britan adamy we belgiýaly zenany öldürendigini boýun aldy. Şol wakada başga-da 10 adam ýaralanypdy.

Geçen hepde 40 ýaşyndaky Akilowyň ömürlik türme tussaglygyna höküm edilmegine çagyryş edildi. Iki aý dowam eden sud diňlenişiginiň dowamynda 100-den gowrak adam, şol sanda wakada aman galanlar we olaryň dogan-garyndaşlary şaýat bolup çykyş etdi.

2016-njy ýylda Şwesiýanyň häkimiýetleri tarapyndan gaçybatalgasy ret edilen Akilow hüjümden bir gün öň “Yslam döwleti” toparyna wepalylyk kasamyny edýär. Ýöne şol hüjümiň jogapkärçiligini ne “Yslam döwleti” topary, ne-de beýleki bir topar öz üstüne aldy.

XS
SM
MD
LG