Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Germaniýanyň daşary işler ministri ABŞ-da Eýranyň ýadro ylalaşygyny maslahat edýär


Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas

23-nji maýda Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maasyň Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmileri bilen duşuşyp, Waşingtonyň 2015-nji ýylda Eýran bilen dünýäniň iň kuwwatly alty ýurdunyň arasynda gelnen ýadro ylalaşygyndan çykmagynyň netijeleri barada gepleşikleri geçirmegine garaşylýar.

Maas Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Maýk Pompeo (Mike Pompeo) we Ak tamyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton bilen duşuşar. Bu duşuşyk, Birleşen Ştatlaryň Eýrana garşy “taryhdaky iň güýçli sanksiýalary” girizjekdigini wada bermeginden iki gün soňa gabat geldi.

Tramp “Eýran Ýakyn Gündogarda söweşiji ýowuzlyklaryny maliýeleşdirmek we ballistik raketalary synagdan geçirmegi dowam etdirmek arkaly” ylalaşygyň ruhuny, özenini bozdy” diýip, 8-nji maýda ylalaşykdan çykdy.

Germaniýa, Britaniýa we Fransiýa hem-de ýadro ylalaşygyna gol goýan beýleki iki döwlet – Hytaý we Orsýet – bilen bilelikde ylalaşygy halas etmäge synanyşýarlar. 2015-nji ýylda baglaşylan ylalaşyga görä, Tähran özüne garşy girizilen sanksiýalaryň gowşadylmagynyň öwezine, özüniň ýadro programmasyndan el çekmelidi.

“Biz Germaniýada, şeýle-de Ýewropada ylalaşygy saklamak we Eýrany bu ylalaşykda saklap galmak üçin zerur bolan ähli zady etmäge taýýar” diýip, 22-nji maýda Maas kongresiň wekilleri bilen geçiren duşuşygyndan soň aýtdy.

XS
SM
MD
LG