Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen-gazak serhedi wagtlaýyn ýapyldy


Türkmenistan Gazagystan bilen aradaky ýeňillikli wiza düzgünini wagtlaýyn ýatyrdy. Muňa laýyklykda, türkmen-gazak serhedi şu ýylyň iýun aýynyň 6-dan 16-na çenli aralykda ýapyk bolar.

Belli bolşy ýaly, Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ilaty Gazagystanyň Atyrau we Mangystau welaýatlaryna, Gazagystanyň agzalan welaýatlarynyň ilaty-da Türkmenistanyň Balkan welaýatyna bäş günüň dowamynda wizasyz sapar edip bilýär.

“Lada.kz” we başga-da birnäçe gazak habar serişdeleri Gazagystanyň Girdejiler boýunça departamentiniň Mangystau regionyndaky edarasyna salgylanyp, Türkmenistanyň öz serhedindäki howpsuzlyk çärelerini güýçlendirendigini we iki ýurduň arasyndaky ýeňillikli wiza düzgünini 11 günlük ýatyrandygyny habar berýärler.

Türkmen häkimiýetlerinden bu soňky çäklendirmäniň sebäpleri we onuň näçe güne çenli dowam etjekdigi barada anyk maglumat almak başartmady. Emma resmi Aşgabat tarapyndan Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky ýeňillikli wiza düzgünini wagtlaýyn ýatyrmagy bilen baglanyşykly ýagdaýlar wagtal-wagtal gaýtalanýar.

XS
SM
MD
LG