Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bir soraga üç jogap: Daşary ýurtdaky türkmen talyplary näme etmeli?


Bu ýyl daşary ýurtlarda okaýan türkmenistanlylaryň nobatdaky okuw ýyly ozal görülmedik pul kösençliklerinde tamamlanýar: olar Azatlyk Radiosyna ene-atalarynyň iberen pullaryny hem alyp bilmeýändiklerini, netijede okuw tölegleriniň tölenmän galýandygyny habar berýärler.

Eýsem, türkmenistanly studentler bu ýagdaýda nähili çykalga tapyp we okuwlaryny dowam etdirip bilerler?

Aslynda, türkmen häkimiýetleriniň häzirki alyp barýan maliýe syýasatlarynyň çäginde türkmen studentleri üçin oňyn çykalga mümkinmi?

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Men munuň bilen, AÝ/AR-na teswirime gelen jogaby maňa ugratmagy üçin meniň e-mail adresimi ulanmagyna razylyk berýärin

XS
SM
MD
LG