Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bukuwda gysga wagtda ikinji gezek öçen tok gaýtadan dikeldildi


Baku, 3-nji iýul.

Häkimiýetler gidro elektrik stansiýasynda bolan partlama sebäpli öçen togy dikeltjek bolup çytraşýan wagtynda Azerbaýjanyň paýtagtynyň köp ýerinde tok ikinji gezek öçüp, müňlerçe adamyň metro wagonlarynda galmagyna sebäp boldy.

Tomus howasynyň gyzmagy bilen, Bakuwda 3-nji iýulda bolan tok kesilmesi Azerbaýjanda onlarça ýyl içinde bolan we tutuş ýurdy garaňkylyga gaplan iň erbet tok kesilmesiniň birnäçe sagat yz ýanyna gabat geldi.

Bakuwyň köp bölegi ikinji gezek garaňkylyga gaplandy, metro ulgamy ýapyldy we otlularyň käbiri iki stansiýanyň aralygynda galyp, müňlerçe ýolagaçyny ewakuasiýa etmeli boldy.

Metro ýolbaşçylary biraz soň bu ulgamyň pesinden 4-nji iýula çenli ýapyk galjakdygyny aýtdylar.

APA.az habar gullugy 4-nji iýul güni irden Bakuwyň ähli ýerinde we ýurduň galan böleklerinde tok üpjünçiliginiň dikeldilendigini habar berdi.

Tok başda 3-nji iýul gijesi kesilip, tutuş ýurt tümlüge gaplandy. Häkimiýetler munuň sebäbini demirgazyk şäher Mingeçewirdäki gidro elektrik stansiýasynda bolan partlama bilen düşündirdiler.

Prezidentiň edarasy hem aşa yssy howanyň we howa sowadyjylaryň giňden ulanylmagynyň elektrik ulgamyna uly agram salandygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG