Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tramp Rohani bilen duşuşmagy teklip etdi


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp “öňünden hiç hili şert goýmazdan” Eýranyň prezidenti Hassan Rohani bilen duşuşyp, iki ýurduň gatnaşyklaryny gowulandyrmak barada gepleşik geçirmek isleýändigini aýtdy.

“Men islendik adam bilen duşuşaryn. Men gepleşiklere ynanýaryn” diýip, Tramp Waşingtonda çykyş etdi.

Ol duşuşyk üçin öňünden hiç hili şertleriň gerek bolmajakdygyny hem sözüne goşdy: “Men olaryň islän pursady duşuşmaga taýýar. Men muny güýç ýa-da gowşaklyk nukdaýnazaryndan etmeýärin. Ýok, öňünden hiç hili şert gerek däl. Eger-de olar duşuşmak isleseler, men duşuşaryn. Olaryň islän wagty”.

Eýranyň liderleri Trampyň teklibini ret edip çykyş etmediler.

Ýatlatsak, Tramp ABŞ-ny 2015-nji ýylda baglaşylan Eýranyň Ýadro ylalaşygyndan çykarypdy.

XS
SM
MD
LG