Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet soňky 40 ýylyň iň uly harby tälim-türgenleşigini geçirýär


Orsýetiň goranmak ministri Sergeý Şoýgu Leningrad regionynda geçirilen harby türgenleşige syn edýär. 3-nji mart, 2014-nji ýyl

Orsýetiň goranmak ministri Sergeý Şoýgu Orsýetiň üstümizdäki aý 1981-nji ýyldan bäri iň uly harby-tälim türgenleşigini geçirjekdigini mälim etdi diýip, rus habar agentlikleri ýazýar.

Şoýgunyň 28-nji awgustda aýdan sözleri metbugat habarlarynda getirildi. Ol “Wostok-2018” atlandyryljak harby-tälim türgenleşigiň Orsýetiň merkezi we gündogar harby garnizonlarynda geçiriljekdigini, oňa 300 müň harbynyň, 1000 müňden gowrak uçaryň, ýurduň Ýuwaş umman hem-de Demirgazyk flotlarynyň ikisiniň, hem-de Orsýetiň harby howa birikmeleriniň ählisiniň gatnaşdyryljakdygyny aýdypdyr.

“Interfaks” habar agentliginiň maglumatyna görä, “Bu harby türgenleşik Orsýetde 1981-nji ýyldan bäri geçirilýän iň uly harby-tälim türgenleşigidir” diýip, Şoýgu habarçylara aýdypdyr.

Bu habar Moskwa bilen Günbataryň arasyndaky gatnaşyklaryň Orsýetiň Krymy ele geçirmegi, onuň Siriýada we Ukrainada oýnaýan roly, hem-de Birleşen Ştatlarda we Ýewropada saýlawlar gatyşdy diýilmegi bilen baglylykda Sowuk urşunyň tamamlanmagyndan soň ilkinji gezek iň pese derejä baryp ýetýän wagtyna gabat gelýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG