Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanda ÝOJ-a girip bilmedik ýaşlar näme etmeli?


Türkmenistanda ýokary okuw jaýyna resminama tabşyrmak üçin gelen ýaşlar. Arhiw suraty.
Türkmenistanda ýokary okuw jaýyna resminama tabşyrmak üçin gelen ýaşlar. Arhiw suraty.

Türkmenistanda täze okuw ýyly başlandy. Şol bir wagtda, ýurtda ýokary okuw jaýlaryna kabul edilip bilinýän raýatlara girizilen çäkler we para-berim sebäpli, müňlerçe uçurumyň türkmen ÝOJ-laryna girip bilmändigi aýdylýar.

Eýsem, ýokary bilem almak isleýän türkmenistanly ýaşlaryň öňünde nähili alternatiwalar bar? Türkmen studentleri üçin haýsy ýurtlaryň ÝOJ-ň şertleri amatly? Daşary ýurtlarda okaýan türkmen studentleriniň bu ugurda nähili tejribeleri bar we olar nähili maslahat berýärler?

Gepleşigiň bu sanyny Türkmenistanda ÝOJ-na girip bilmedik ýaşlaryň geljek ykballaryna gönükdirýäris.

Bu ugurdaky pikirleriňizi, teklipleriňizi we tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň.

XS
SM
MD
LG