Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rim papasy Fransis Litwada nasist we sowet pidalaryny hatyralady


Pop Fransiz Wilnýusda, 22-nji sentýabr, 2018.

Rim papasy Fransis Litwada, baltika döwletine edýän saparynyň ikinji gününde sowet we nasist basybalyşlary döwründe ejir çeken we ölen adamlaryň hatyrasyny tutdy.

Farnsis 23-nji sentýabrda, Litwanyň ikinji şäheri Kaunasdaky parkda geçirilen ýygnanyşykda nasistleriň üç ýyllyk basybalyjylygy wagtynda ýok edilen ýa-da ölüm lagerlerine iberilen ýewreýleri, şeýle-de sowetleriň onýyllyklara çeken basybalyşlygy wagtynda türmelere basylan ýa öýünde basyş astynda ýaşan litwalylary ýatlap, olara gynanjyny beýan etdi.

"Irki nesiller basybalyş döwrüniň, deportasiýa edilmegiň, hiç wagt yzyna dolanmadyklar baradaky nämälimligiň gaýgy-hasratyny henizem çekip ýörler, şugulçy we dönük bolanlar utansyn” diýip, Fransis on müňlerçe adamdan ybarat mähellä ýüzlenip aýtdy.

Fransis Wilnýusda Ikinji Jahan urşy döwründäki ýewreý gettosyn we ozal KGB-niň binasy bolan, häzir sowet režiminiň jenaýatlary barada gürrüň berýän Basybalyşlar we azatlyk söweşleri muzeýine hem bardy.

Litwa, Latwiýa we Estoniýa 100 ýyl ozal öz garaşsyzlyklaryny jar etmezlerinden öň Rus imperiýasynyň we az wagt sowet Orsýetiniň bir bölegi boldy.

Bu kiçijik ýurtlar 1940-njy ýylda Sowet Soýuzy, 1941-1944-nji ýyllarda, Ikinji Jahan urşy döwründe Germaniýa tarapyndan basylyp alyndy.

Olar 1991-nji ýylyň awgustynda gaýtadan garaşsyz boldy we 2004-nji ýylda ÝB we NATO agzalygyna girdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG