Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Talyban" dört esgeri öldürdi, howa zarbasynda on adam öldi


Owgan esgerleri

“Talyban” owgan harby konwoýyna hüjüm edip, Badhyz welaýatynda dört esgeri öldürdi diýip, resmiler 22-nji noýabrda aýtdylar.

22-nji noýabrda, welaýat paýtagty Kalaýe-Nowyň içinden geçip barýan harby konwoýa garşy guralan talyban hüjümi netijesinde, öldürilenlerden başga, ýedi esger ýaraly boldy diýip, Badhyz welaýat geňeşiniň agzasy Muhammad Nasir Nazari aýtdy.

Başga bir hadysada, 21-nji noýabrda Owganystanyň ýörite güýçleriniň Logar welaýatynda talybana garşy geçirýän operasiýasy mahalynda NATO-nyň howa zarbasyny urmagy soraldy.

Welaýat geňeşiniň başlygy Muhammad Nasir Ghyrat howa zarbasy netijesinde 10 adamyň öldürilendigini aýtdy, emma ölenleriň arasyndan asuda adamlaryň hem bolup-bolmandygy bada-bat belli bolmady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG