Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Galmygystan 1940-njy ýyllaryň sürgüniniň 75-nji ýyl dönümini belleýär


Stalin döwründe halklaryň Sibire sürgün edilmeginde ulanylan wagon, Elista
Stalin döwründe halklaryň Sibire sürgün edilmeginde ulanylan wagon, Elista

Orsýetiň Galmygystan regiony galmyklaryň sowet diktatory Iosif Stalin tarapyndan Sibire köpçülikleýin sürgün edilmeginiň 75-nji ýyl dönümini belleýär.

28-nji dekabrda Galmygystanyň buddist ybadathanalarynda geçirilen dini ybadatlar 1943-1956-njy ýyllaryň deporasiýasynyň netijesinde ýogalanlaryň hatyrasyna matam tutdular.

Müňlerçe adam Galmygystanyň paýtagty Elistanyň merkezinde dikilen "Gidiş we gaýdyş" atly ýadygärligiň öňünde geçirilen matam çäresine gatnaşdy. Ýadygärligi amerikan-rus skulptory Ernst Neizwestnyý döretdi.

Mongol dilinde gepleýän esasan buddizm dinine uýýan galmyklar 1940-njy ýyllarda nasistik Germaniýa bilen hyzmatdaşlykda aýyplanyp, ýaşaýan ýerinden zor bilen Sibire göçürlen halklaryň biri.

1943-nji ýylyň 28-nji dekabrynda 100 müň çemesi galmyk mal daşaýan wagonlara ýüklenip, Sibire sürgün edilipdi. Resmi bolmadyk sanlara görä, olaryň azyndan üçden bir bölegi ýolda heläk bolupdyr. Sürgünlikde aman galanlara 1956-njy ýylda Orsýetiň Demirgazyk Kawkaz regionynyň golaýynda ýerleşýän Galmygystana dolanmaga rugsat berildi.

XS
SM
MD
LG