Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nobatçylyk çekmeýän türkmenistanlylar Täze ýyl baýramçylygynda dört gün dynç alar


Aşgabatdaky Täze ýyl arçasy

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni geçiren hökümet maslahatynda şu ýylyň 31-nji dekabryny iş güni däl diýip yglan etmek barada karara geldi we dört günläp ähli gulluklaryň nobatçylygyny guramagy buýurdy.

TDH-nyň maglumatyna görä, Täze ýyl baýramynda dört günläp dynç alynmagy bilen baglylykda, şäherleriň we obalaryň kadaly ýaşaýyş-durmuşyny üpjün edýän ähli gulluklaryň nobatçylygyny göwnejaý guramak tabşyryldy.

Prezidentiň karary esasynda, hökümet başlygynyň orunbasarlary öz gözegçilik edýän ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary bilen maslahat geçirip, Täze ýyl baýramynyň bellenilýän günlerinde edaralarda, häkimliklerde nobatçylyk etmegiň tertibine ýene-de bir gezek seretmeli edildi.

Şeýle-de, hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýurtda tertip-düzgüniň pugta berjaý edilmegini berk gözegçilikde saklamak tabşyryldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG