Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystanda jeňçiler ýedi ofiseri öldürdiler


Owgan howpsuzlyk güýçleri Gandagar welaýatyna gözegçilik edýärler. Arhiw suraty.
Owgan howpsuzlyk güýçleri Gandagar welaýatyna gözegçilik edýärler. Arhiw suraty.

Owganystanyň günortasyndaky Gandagar welaýatynda jeňçileriň barlag-gözegçilik nokadyna eden hüjüminde howpsuzlyk güýçleriniň hataryndan ýedi gullukçy heläk boldy.

Spin Bolduk etrabynda ýüze çykan hadysada başga-da dört ofiser ýaralandy.

Ýerli resmiler ok atyşlykda 16 söweşijiniň öldürilendigini we 11-siniň ýaralanandygyny aýtdylar.

Hüjümiň jogapkärçiligini, häzirlikçe, hiç bir topar öz üstüne almady.

Soňky hadysa “Talyban” jeňçileriniň hüjümlerini ýaýbaňladan döwrüne gabat geldi. Galyberse-de, bular ABŞ-nyň Owganystandaky 17 ýyllyk urşy gepleşikleriň üsti bilen togtatmak ugrundaky alyp barýan tagallalarynyň fonunda bolup geçýär.

XS
SM
MD
LG