Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Berdimuhamedow alty aýda üç käýinç alan orunbasaryny Lebap welaýaty boýunça hem jogapkärlige belledi


President Gurbanguly Berdimuhamedow maslahat geçirýär. Arhiw suraty

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji fewralda geçiren hökümet maslahatynyň dowamynda ýurduň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Myratgeldi Meredowa berk käýinç yglan etdi.

M.Meredow mejlisde ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň 2018-nji ýylda ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada hasabat berdi.

Onuň tassyklamagyna görä, nebiti gaýtadan işlemegiň, benzin, dizel ýangyjyny, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamalary 100 prosentden gowrak "berjaý edildi”.

Şeýle-de hasabatda, 2017-nji ýyl bilen deňeşdirilende, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň ösüş depgininiň 100,5%, özleşdirilen maýa goýumlarynyň 102,1% bolandygy aýdylýar.

Emma prezident Gurbanguly Berdimuhamedow orunbasaryny “wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmezlikde, gözegçilik edýän toplumynda bellenen tabşyryklaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmezlikde” aýyplady.

Meredowa geçen ýylyň dekabr we sentýabr aýlarynda hem, wezipe borçlaryny talaba alýyk ýerine ýetirmändigi we işde goýberen kemçilikleri üçin diýip, iki käýinç yglan edildi.

Emma muňa garamazdan, Meredowa bu ýyl öz gözegçilik edýän agyr pudagynyň daşyndan Lebap welaýaty boýunça jogapkär wezipesi hem berildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG