Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ermenistan, rus missiýasynyň çäginde, Siriýa minadan arassalaýjy ekspertleri iberdi


Ermeni esgerleri. Arhiw suraty

Ermenistanyň Goranmak ministrligi, Siriýadaky rus missiýasynyň çäginde, uruşdan weýran bolan ýurda minadan arassalaýjy ekspertleri we beýleki hünärmenleri iberdi.

Ministrligiň sözçüsi Artsrun Howhannisian minalary zyýansyzlandyryjy sapýorlardan, medisina işgärlerinden we howpsuzlyk ofiserlerinden ybarat 83 agzaly toparyň 8-nji fewralda esasan demirgazyk şäher Aleppoda işlemek üçin Siriýa barandygyny aýtdy.

Ol bu toparyň agzalarynyň Ýakyn gündogar ýurdundaky söweş hereketlerine goşulmajakdygyny nygtady. Siriýanyň ýedi ýyllyk raýat urşunda 400 müňden gowrak adam öldürildi, millionlarça adam ýaşaýan ýerinden bosdy, ýurduň taryhy ýerleriniň bir topary weýran edildi.

“Ermeni hünärmenleri minalary zyýansyzlandyrmak, ilat arasynda minalardan habarlylygy ýokarlandyrmak, Aleppoda, diňe uruş zonasyndan daşarda medisina kömeklerini bermek ýaly ynsanperwerçilik işleri bilen meşgullanar” diýip, Howhannisian feýsbukda ýazdy.

Uruşdan öň Aleppoda 100 müňden gowrak etniki ermeni ýaşaýardy. Olaryň köpüsi, şol sanda müňlerçe ermeni bu ýerden gaçyp çykdy.

XS
SM
MD
LG