Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Litwanyň sudy öňki sowet harby ýolbaşçysyny uruş jenaýatlarynda gaýybana höküm etdi


Sowet gyzyl armiýasynyň öňünde duran litwaly demonstrant. Arhiwden alnan surat
Sowet gyzyl armiýasynyň öňünde duran litwaly demonstrant. Arhiwden alnan surat

Litwanyň sudy öňki sowet harby ýolbaşçysyny we ýokary derejeli KGB ofiserini 1991-nji ýylda Moskwanyň ýurduň garaşsyzlygy ugrundaky hereketi basyp ýatyran döwri adamzada garşy jenaýatlary we uruş jenaýatlaryny amala aşyrmakda günäli tapdy.

27-nji martda Wilnýusyň sudy öňki sowet goranmak ministri Dmitriý Ýazowy gaýybana 10 ýyl türme tussaglygyna höküm etdi. KGB-niň öňki ofiseri Mihail Golowatow hem gaýybana 12 ýyl türme tussaglygyna höküm edildi.

Bu hökümler 1991-nji ýylyň ýanwarynda sowet armiýasy tarapyndan öldürilen 14 adamyň ölümine gönükdirilip, üç ýyl geçirilen derňewleriň yzýany çykaryldy.

Litwanyň prokurorlary bu adamlaryň birinden başga ählisiniň 1991-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda sowet desantçylary tarapyndan döwlet telewideniýesiniň baş binasynda we TW diňine hüjüm edilen mahaly ölendigini aýdýarlar. Başga-da 700-den gowrak adam ýaralandy.

Litwa 1990-njy ýylda Sowet Soýuzyndan garaşsyzlygyny yglan etdi. Litwa Sowet Soýuzyndan öz garaşsyzlygyny ykrar eden ilkinji sowet döwletidir.

94 ýaşyndaky Ýazow şol döwür sowet goranmak ministri wezipesini ýerine ýetirýärdi.

XS
SM
MD
LG