Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň dini azatlyklar hasabaty Hytaýyň uýgurlara çemeleşişini tankytlaýar


Hytaýda 15 milliondygy çaklanylýan uýgurlar Pekiniň alyp barýan syýasatyna garşy uzak wagtdan bäri şikaýat edip gelýärler.

Hytaýdaky musulman uýgurlar dowamly ýagdaýda “elhenç kemsitmelere” sezewar edilýärler; emma, bu hereketleri üçin Pekiniň hökümeti juda az, ýa asla-da hiç hili jogapkärçilik çekmeýär diýip, ABŞ-nyň federal komissiýasynyň dini azatlyk boýunça ýaýradan hasabatynda aýdylýar.

Hasabat ABŞ-nyň Halkara Dini Azatlyklar boýunça Komissiýasy tarapyndan 29-njy aprelde çap edildi.

Onda Döwlet Departamentine Russiýany we Özbegistany din azatlygy boýunça aýratyn alada döredýän ýurtlaryň sanawyna goşmagy maslahat berilýär.

Rekommendasiýalarda Russiýada 2018-nji ýylyň dowamynda hökümetiň dini azlyklara garşy “repressiw häsiýetli basyşlarynyň artandygy”; şeýle-de Özbegistandaky özgerişlere garamazdan, onda “dini azatlyklara garşy ýowuz çäklendirmeleriň saklanyp galýandygy” bellenilýär.

Dini Azatlyklar boýunça Komissiýa Hytaýyň esasan demirgazyk-günbataryndaky Şinjiang sebitinde ýaşaýan azlykdaky uýgur musulmanlaryna görkezilýän basyşlary hem ýazgarýar.

Hytaýda 15 milliondygy çaklanylýan uýgurlar Pekiniň alyp barýan syýasatyna garşy uzak wagtdan bäri şikaýat edip gelýärler.

XS
SM
MD
LG