Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

'2020-nji ýylda Gürjüstanyň parlament saýlawlary proporsional sistema esasynda geçirilmeli'


Tbilisidäki protest aksiýasy, 23-nji iýun, 2019.

Gürjüstanda 2020-nji ýylda geçiriljek parlament saýlawlary proporsional sistema esasynda geçirilmeli diýip, 24-nji iýunda häkimiýet başyndaky "Gürgüstanyň arzuwy" atly partiýanyň ýolbaşçysy Bidzina Iwanişwili aýtdy.

Iwanişwili saýlawlaryň dowamynda partiýalar üçin hiç hili çäklendirmeleriň bolmaly däldigini aýtdy.

2020-nji ýyldan saýlaw sistemasynyň gatyşykly görnüşini proporsional görnüşe öwürmek talaby Gürjüstanyň paýtagtynda 20-nji iýundan bäri geçýän protestlerde öňe sürlen esasy islegleriň biri.

Protest liderleri has giňişleýin talaplar berjaý edilýänçä ýörişleriň dowam etdiriljegini aýdýarlar. Şeýle-de, protestçiler içeri işler ministriniň wezipeden çekilmegini, protestleriň ilkinji gijesinde tussag edilenleriň boşadylmagyny we märekä garşy zorlukly herekete baş goşan kanun goraýjylaryň jogapkärçilige çekilmegini talap edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG