Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Demirgazyk Koreýa bir hepdäniň dowamynda ikinji gezek raketalary atdy


Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Un 25-nji iýulda atylan raketalara gözegçilik edýär.
Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Un 25-nji iýulda atylan raketalara gözegçilik edýär.

Demirgazyk Koreýa kiçi aralyga niýetlenen iki raketany atdy diýip, Günorta Koreýa maglumat berýär. Bu Phenýanyň şu hepdäniň dowamynda ikinji gezek raketalary atmagy boldy.

“Demirgazyk Koreýanyň gaýtalanan raketa atyşlary Koreýa ýarymadasyndaky dartgynlylyklary gowşatmak tagallalaryna hemaýat bermeýär” diýip, Günorta Koreýanyň harby komandowaniýesiniň başlygy 31-nji iýulda çykyş etdi.

Beýanatda aýdylmagyna görä, reketanyň ikisi hem iň ýokary, 30 kilometrlik beýiklikde 250 kilometr aralyga atylypdyr.

Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Unuň ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp bilen iýunyň aýagynda duşuşyp, denuklerizasiýa boýunça petige dirän gepleşikleri täzeden başlatmak barada ylalaşanlaryndan soň, Phenýan 25-nji iýulda raketany atypdy.

Phenýan muny Günorta Koreýanyň ABŞ bilen planlaşdyrýan bilelikdäki harby türgenleşiklerine garşy edilen duýduryş bolandygyny aýtdy.

Mundan öň, Demirgazyk Koreýa her ýylky harby türgenleşikleriň öňümizdäki aýda geçirilmegine gahar-gazap bildiripdi. Ol bu türgenleşikleri özüne hüjüm etmek taýýarlyklary hökmünde häsiýetlendirýär.

XS
SM
MD
LG