Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gyrgyzystanda ýerli ilat bilen hytaý kompaniýasynda işleýän işçileriniň arasynda bolan çaknyşykda onlarça adam ýaralandy


Iýun aýynda mallar köpçülikleýin gyrylansoň, ýerli ilat hytaý kompaniýasyny daş-töweregi zäherlemekde aýyplady. Konflikt hem şondan soňra möwjäp başlady.
Iýun aýynda mallar köpçülikleýin gyrylansoň, ýerli ilat hytaý kompaniýasyny daş-töweregi zäherlemekde aýyplady. Konflikt hem şondan soňra möwjäp başlady.

Gündogar Gyrgyzystanda ýerli ilat bilen ýurtdaky hytaý kompaniýasynyň altyn käninde işleýän işçileriniň arasynda turan çaknyşykda onlarça adam ýaralandy.

5-nji awgustda ýerli ilatdan bolan 500 çemesi adam Hytaýyň Žong Ji magdançylyk kärhanasy tarapyndan ýöredilýän täze senagat desgasynyň gurluşyk jaýyna girdiler. Olar bu ýerde hytaýly işçiler bilen dawalaşyp, kompaniýanyň birnäçe ýük ulagyny ele geçirdiler.

6-njy awgustda Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş ministrligi 20 sany hytaýly işçiniň düşen dürli ýaralar sebäpli keselhana äkidilendigini aýtdy.

Ýerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, olardan hem birnäçe adam ýaralanypdyr.Gurluşyk ýerinde galan adamlar hytaý kompaniýasynyň magdanly ýerden çekilmegini talap edýärler.

Premýer-ministriň orunbasary Kubatbek Boronow bilen içeri işler ministri Kaşkar Junuşaliew gurluşyk ýerine gelip, ýerli ilaty dagamaga çagyrdylar.

Emma adamlar häkimiýetler bu işi etmese, özleriniň kompaniýanyň desgalaryny bu ýerden goparyp taşlajakdyklaryny aýtdylar.

Ýaňy iýun aýynda mallar köpçülikleýin gyrylansoň, ýerli ilat hytaý kompaniýasyny daş-töweregi zäherlemekde aýyplady. Konflikt hem şondan soňra möwjäp ugrady.

Häkimiýetler topragy barlap, himiki maddalar ýa ýokary derejede radiasiýa tapmandyklaryny aýtdylar.

Muňa garamazdan, dartgynlyk aradan aýrylman, iki ýerli ýaşaýjy hytaýly işçiler bilen urşup, keselhana düşdi.

Şol waka 5-nji awgustdaky çaknyşyklaryň döremegine we munuň netijesinde protestleriň geçirilmegine getirdi.

6-njy awgustda premýer-ministr Muhammedkalýi Abylgazyew konflikt hakda düýpli derňew geçirilmegini buýrup, ýerli ilat konflikti syýasy meselä öwürmeli däl diýip, duýduryş berdi.

Žong Ji Ming kompaniýasy Soltan-Sary altyn känini özleşdirmek boýunça 2012-nji ýylda rugsatnama aldy.

Bilermenleriň çaklamagyna görä, bu ýerde 11 tonna töweregi altyn bar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.
XS
SM
MD
LG