Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eksklýuziw wideo Atambaýewiň tussag edilişini görkezýär


Wideo ozalky gyrgyz prezidentiniň tabyn bolşuny görkezýär
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:19 0:00

Wideo ozalky gyrgyz prezidentiniň tabyn bolşuny görkezýär

Tas 24 sagada çeken gan döküşmeden we döwlet howpsuzlyk güýçleri bilen gapma-garşylykdan soň, ozalky prezident Almazbek Atambaýew göni öz öýünden çykyp, zorlukly gapma-garşylygy soňlamak üçin, polisiýanyň awtoulagyna gelip mündi.

62 ýaşyndaky Atambaýew 8-nji awgustda, polisiýa bir gije ozal ýaşaýan ýerine reýd geçirip, Bişkegiň etegindäki howlusynda tussag etmegi başarmandan soň tussag edildi.

Soňky 24 sagatda bolan zorlukly wakalar Atambaýewe ýüklenilýän günäleriň has köpeljekdigini aňladýar.

Howla zabt edilende Atambaýewi tussag etmegiň başartmazlygy hem polisiýa, hem-de hökümet üçin kemsidiji ýagdaý boldy we olar täzeden ýüzlerçe howpsuzlyk esgerini jemläp, öňki prezidentiň giňiş jaýyna has netijeli zabt etdiler.
Atambaýewiň ýüzlerçe tarapdary howlynyň daşynda polisiýa güýçleri bilen gaça uruş etdi.

Şu aralykda Atambaýew, öz esasy binasynyň içinde, özüniň tussag edilmegi barada gepleşik geçirdi.

"Men özümi alada etmeýärin, eger-de isleseňiz, siz meni edil şu ýeriň özünde atyp hem bilersiňiz, diňe meniň oglanlaryma degmäň" diýip, Atambaýew içeri işler ministriniň orunbasary, jaýyň başga gatynda duran Kursan Asanowa gygyrýar.

“Biz ony etmeris. Men size söz berýärin" diýip, Asanow oňa jogap berýär.

Ol ikisi gepleşikleri dowam etdirýär, Asanow Atambaýewe onuň özüniň tabyn bolandygynyň belleniljekdigini, hiç kime zyýan ýetirilmejekdigini ynandyrýar.

Atambaýew ahyrynda ak köýnek geýip, öz ýany bilen aljak zatlaryna seredişdirýär.

Asanow başga bir otaga geçýär we ol ýerde hüjüm ýaraglarynyň 14 sanysyny, okdan doldurylan 36 okdany, iki sapançany sanaýar.

Ýaraglar sanalandan soň, iki erkek birnäçe adamyň ugratmagynda basgançakdan aşak düşýär we gapydan çykyp, göni polisiýanyň kiçi awtobusyna ýönelýär.

Atambaýew Bişkegiň merkezine, Içeri işler ministrliginiň jaýyna alnyp gidildi.

XS
SM
MD
LG